Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έλεγχος".

Έλεγχος:
Είναι ένας μηχανισμός (μία δραστηριότητα ή και διαδικασία) που έχει εγκατασταθεί ή καθιερωθεί, ώστε να ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ή η λειτουργία μηχανών, ανθρώπων και συστημάτων.

Ο έλεγχος αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης και χρησιμοποιείται για την πρόληψη προβλημάτων, την αναπροσαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίες τις επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια