Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση".

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
 • Έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να κυμαίνεται από 10.000 έως 150.000 ευρώ, με το ύψος της επιδότησης να ανέρχεται στο 50%.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι οι κάτωθι:
 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου).
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.
 • Διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας).
 • Ψηφιακή Προβολή.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.


Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ένταξης αρχίζει στις 27 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2019.

Spiral

Σχόλια