Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρεόγραφο".

Χρεόγραφο:

Είναι ένα επενδυτικό προϊόν, που εκδίδεται από μια κυβέρνηση, μια εταιρεία ή κάποιο άλλο οργανισμό, είναι διαπραγματεύσιμο και αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωμα σε διανεμόμενα κέρδη.

Χρεόγραφα αποτελούν:
  • Τα ομόλογα.
  • Τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
  • Τα προθεσμιακά συμβόλαια.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
  • Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
  • Τα παραστατικά απόκτησης μετοχών.
  • Οι μετοχές.

Διάφορα άλλα προϊόντα που διαπραγματεύονται στη χρηματοπιστωτική αγορά.

Spiral

Σχόλια