Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ελαστικότητα Προσφοράς".

Ελαστικότητα Προσφοράς:

Είναι ο βαθμός ανταπόκρισης της προσφερόμενης ποσότητας ενός αγαθού (ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας) στις μεταβολές της τιμής του.

Έτσι, όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η προσφορά του αγαθού να μειώνεται ή να αυξάνεται (αντιστοίχως) περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, τότε λέμε ότι η προσφορά του αγαθού είναι ελαστική.

Ενώ, όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η προσφορά του αγαθού να μειώνεται ή να αυξάνεται (αντιστοίχως) λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, τότε λέμε ότι η προσφορά του αγαθού είναι ανελαστική.

Spiral

Σχόλια