Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κρατική Ενίσχυση".

Κρατική Ενίσχυση:

Είναι οι θετικές παροχές και παρεμβάσεις που -ανεξαρτήτως μορφής- μειώνουν τις επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Η έννοια των Κρατικών Ενισχύσεων καλύπτει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα με δημόσιους (εθνικούς ή κοινοτικούς) πόρους και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δίχως το Δημόσιο να λαμβάνει αντίστοιχο αντάλλαγμα.

Ενδεικτικά ως κρατικές ενισχύσεις θεωρούνται:
  • Οι απλές επιχορηγήσεις.
  • Οι κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις.
  • Τα ειδικά τραπεζικά επιτόκια και οι επιδοτήσεις επιτοκίων.
  • Η προνομιακή μεταχείριση από κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών.
  • Οι κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων.
  • Οι κρατικές εισφορές/συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων.
  • Η πώληση δημόσιας έκτασης με ευνοϊκούς όρους.
  • Οι ιδιωτικοποιήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Spiral

Σχόλια