Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εταιρία".

Εταιρία:

Είναι η συνεργασία φυσικών ή και νομικών προσώπων για τη σύσταση και λειτουργία μιας επιχείρησης. Η Εταιρία δεν εξυπηρετεί απαραίτητα κερδοσκοπικό σκοπό, αλλά μπορεί να είναι θρησκευτικού, πολιτικού, φιλανθρωπικού ή άλλου σκοπού.

Είδη εταιριών είναι οι Ομόρρυθμος Εταιρία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθμος Εταιρία (Ε.Ε.), η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.).

Spiral

Σχόλια