Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κατανάλωση".

Κατανάλωση:

Είναι η διαδικασία κατά την οποία η ουσία ενός πράγματος καταστρέφεται τελείως, χρησιμοποιείται, ενσωματώνεται ή μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο.

Από την πλευρά του καταναλωτή, είναι το ξόδεμα χρήματος για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσω των οποίων αναμένεται κάποιο όφελος και αντίκειται στην επιλογή της αποταμίευσης ή του ξοδέματος χρήματος με την προσδοκία μελλοντικού εισοδήματος (επένδυση).

Spiral

Σχόλια