Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σύστημα".

Σύστημα:

Είναι ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενα και αλληλεξαρτώμενα στοιχεία (μέθοδοι, διαδικασίες, ρουτίνες, συστατικά, οντότητες, παράγοντες, μέλη, μέρη κλπ.), που επιδρά το ένα στο άλλο, έμμεσα ή άμεσα, ώστε να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, λειτουργία, ή εργασία.

Όλα τα Συστήματα έχουν εισερχόμενα, εξερχόμενα και μηχανισμούς ανατροφοδότησης.

Spiral

Σχόλια