Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μίσθωση".

Μίσθωση:

Είναι η γραπτή συμφωνία (συμβόλαιο), με την οποία ο ιδιοκτήτης (ο εκμισθωτής) ενός συγκεκριμένου στοιχείου (όπως γης, κτιρίου, εξοπλισμού, ή μηχανήματος) παραχωρεί σε έναν άλλο (τον μισθωτή), το αποκλειστικό δικαίωμα της κατοχής και χρήσης αυτού του στοιχείου, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με αντάλλαγμα την πληρωμή συγκεκριμένου ενοικίου (μίσθιο).

Σχόλια