Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρηματιστήριο".

Χρηματιστήριο:

Χρηματιστήριο είναι μια επίσημη, οργανωμένη και ελεγχόμενη αγορά κινητών αξιών (κυρίως εταιρικών τίτλων, όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και παράγωγα), οι τιμές των οποίων προσδιορίζονται από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης.

Η αγορά του Χρηματιστηρίου διακρίνεται σε Κύρια και Εναλλακτική αγορά, με την πρώτη να αποτελεί τη βασική αγορά διαπραγμάτευσης αξιών, κατά τη διεθνή πρακτική ("οργανωμένη αγορά"), που είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δεύτερη (Εναλλακτική) λειτουργεί με την εποπτεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά» και απευθύνεται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους και με ταχείς προοπτικές ανάπτυξης.

Spiral

Σχόλια