Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πτώχευση".

Πτώχευση:

Είναι η νομική διαδικασία μέτρησης, αξιολόγησης και ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, η οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει πλήρως τα χρέη της με τους υφιστάμενους πόρους της. H Πτώχευση μπορεί να επέλθει με πρωτοβουλία της ίδιας της επιχείρησης (εκούσια) ή μέσω δικαστηρίου από τους πιστωτές της (δικαστική). Στόχοι της είναι η δίκαιη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στους πιστωτές και η διαγραφή παρελθόντων χρεών.

Spiral

Σχόλια