Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μέτοχος".

Μέτοχος:
Είναι ένα άτομο ή μία μια επιχείρηση που κατέχει νόμιμα, μία ή περισσότερες μετοχές μίας ανώνυμης εταιρίας.

Οι Μέτοχοι προσδοκούν το κέρδος διαμέσου της απόκτησης μετοχών, είτε από τις πληρωμές μερισμάτων, είτε από την αύξηση της αξίας των μετοχών τους, ενώ συμμετέχουν και στις αποφάσεις της εταιρίας μέσω της ψήφου τους.

Spiral

Σχόλια