Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη".

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:

Είναι η συστηματική, οργανική και εθελοντική «ενσωμάτωση» από τις εταιρίες στην επιχειρηματική τους λειτουργία, δραστηριοτήτων με κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση, με ουσιαστική συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο, σε διάδραση με όλους τους συμμέτοχους.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) δεν περιγράφει ως έννοια, μόνο το τι κάνει η επιχείρηση με τα κέρδη της, αλλά και τον τρόπο που τα πραγματοποιεί. Πηγαίνει πέρα της φιλανθρωπίας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, περιλαμβάνοντας και τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τις οικονομικές, κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, όπως επίσης και τις σχέσεις που διαμορφώνονται στο χώρο της εργασίας, την αγορά, την εφοδιαστική αλυσίδα, την κοινωνία και τη δημόσια τάξη.

Σχόλια