Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρηματαγορά".

Χρηματαγορά:

Είναι η αγορά χρήματος, δηλαδή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κανονισμών, που απαιτούνται για τη διακίνηση χρεογράφων, μεσο-βραχυπρόθεσμης διάρκειας και μικρού κινδύνου, όπως είναι τα Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου, τα Εταιρικά Ομόλογα κ.ά.

Spiral

Σχόλια