Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έσοδο".

Έσοδο:

Είναι το εισόδημα που δημιουργείται από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, ή από οποιαδήποτε άλλη χρήση κεφαλαίου ή περιουσιακών στοιχείων, κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τα Έσοδα διακρίνονται σε λειτουργικά και μη, σε τακτικά και έκτακτα, σε δεδουλευμένα και μη και σε πραγματοποιημένα και τεκμαρτά.

Spiral

Σχόλια