Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σωματείο".

Σωματείο:

Είναι η ένωση 20 τουλάχιστον προσώπων, που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και που έχει απέκτησε νομική προσωπικότητα. Το Σωματείο είναι ΝΠΙΔ και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Τα σωματεία μπορεί να είναι -ανάλογα το σκοπό τους- επαγγελματικά, επιχειρησιακά, αθλητικά, φιλανθρωπικά κ.ά.

Spiral

Σχόλια