Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ελαστικότητα Ζήτησης".

Ελαστικότητα Ζήτησης:

Είναι ο βαθμός ευαισθησίας που έχει η ζήτηση στις μεταβολές της τιμής ενός αγαθού (ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας).

Έτσι, όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ζήτηση να μειώνεται ή να αυξάνεται (αντιστοίχως) περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, τότε λέμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι ελαστική.

Ενώ, όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ζήτηση να μειώνεται ή να αυξάνεται (αντιστοίχως) λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, τότε λέμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι ανελαστική.

Spiral

Σχόλια