Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κρίση".

Κρίση:

Είναι ένα επικίνδυνο γεγονός ή θέμα, το οποίο αν δεν χειριστεί από τη διοίκηση με τον κατάλληλο τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο, ή αν δεν χειριστεί καθόλου, μπορεί να επιφέρει μία καταστροφή ή ακόμα και έναν όλεθρο για την επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

Spiral 

Σχόλια