Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τυπική Οργάνωση".

Τυπική Οργάνωση:

Είναι η οργάνωση που αναφέρεται στον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των μελών ή των ομάδων της επιχείρησης. Καθορίζεται από την εκάστοτε οργανωτική δομή της επιχείρησης και απεικονίζεται στο οργανόγραμμά της. Π.χ. Τμήμα Προσωπικού, Τμήμα Προϊόντος Α, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Γραμματεία κ.ά.

Η Τυπική Οργάνωση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να αποτελεί μέσο για την επίτευξη των στόχων της.

Spiral

Σχόλια