Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οργανόγραμμα".

Οργανόγραμμα:
Είναι η απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση της οργανικής δομής ή των λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Το Οργανόγραμμα αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι εξουσίες, οι ευθύνες και οι πληροφορίες διαχέονται μέσα από την επίσημη οργάνωσή της.

Spiral

Σχόλια