Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μάνατζμεντ της Γνώσης".

Μάνατζμεντ της Γνώσης (Knowledge Management):

Είναι η διαδικασία διαμέσου της οποίας οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία από τους πνευματικούς και βασισμένους στη μάθηση πόρους. Επιπλέον, είναι μία νέα διοικητική πρακτική, που αφορά τη συστηματική και συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Spiral

Σχόλια