Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αποστολή".


Αποστολή:

Είναι η δήλωση της επιχείρησης για το που θέλει να βρεθεί στο μέλλον. Εκθέτει το βασικό σκοπό της επιχείρησης, καθορίζει τη σχέση της με άλλους οργανισμούς και θέτει συγκεκριμένους στόχους. Η δήλωση της Aποστολής της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεπής, συνεκτική και ισχυρή.

Η ύπαρξη ή όχι της δήλωσης Aποστολής της επιχείρησης δεν αποτελεί από μόνη της παράγοντα καθοριστικό για την επιτυχία. Το περιεχόμενο όμως της δήλωσης Aποστολής μπορεί και να είναι, καθώς ενδέχεται να προσδώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και να την βλάψει σημαντικά σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Spiral

Σχόλια