«Ψηφιακό Άλμα»: Νέο πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια, που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, θα πρέπει να κυμαίνονται από 55.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης του Δημοσίου θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Σημειώνεται ότι για να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ άλλων:
  • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται θα πρέπει να αφορούν σε:
  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με 2 τουλάχιστον γλώσσες, mobile responsive και λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Υπηρεσίες που αφορούν σε φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:
  • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
  • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
  • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.
Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής (που τυπικά έχει ήδη ξεκινήσει) ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00.

Spiral

Σχόλια