«Ψηφιακό Βήμα»: Νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.


Η Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια, που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, θα πρέπει να κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ το ύψος της Δημόσιας επιδότησης θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις θα πρέπει (μεταξύ άλλων):
  • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
Οι επιδοτούμενες δαπάνες μπορεί να είναι:
  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με 2 τουλάχιστον γλώσσες, mobile responsive, λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Υπηρεσίες που αφορούν σε φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:
  • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
  • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής (ξεκίνησε ήδη τυπικά) θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00.

Spiral

Σχόλια