Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ισολογισμός".

Ισολογισμός:

Είναι ο πίνακας που εκφράζει περιληπτικά, σε ομάδες και σε αξίες, τα μέσα της επιχείρησης και τις πηγές χρηματοδότησής της, δηλαδή την περιουσία της (Παθητικό) και αυτούς που έχουν δικαιώματα σ’ αυτή σε μία δεδομένη στιγμή (Ενεργητικό).

Ο Ισολογισμός περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, ενώ υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ.

Spiral

Σχόλια