Μέσω διαδικτύου πλέον η σύσταση επιχειρήσεων.

Mέσω διαδικτύου μπορούν πλέον να συστήνονται οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Η σύσταση γίνεται διαμέσου της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο www.eyms.businessportal.gr, αν και θα πρέπει να κατατεθούν και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον νόμο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 31637/ 2017 (Β΄928). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να συσταθεί στις κλασικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, ή σε συμβολαιογραφικό γραφείο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος σύστασης μιας επιχείρησης μέσω της e-ΥΜΣ είναι κατά 70% χαμηλότερο από ό,τι ισχύει για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο.

Spiral

Σχόλια