«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων (50 -250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή 10 – 50 εκατ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών και λιγότερους από 250 εργαζόμενους), επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (από όλους σχεδόν τους κλάδους), οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων, που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, θα πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ η επιδότηση του Δημοσίου θα ανέλθει στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες θα πρέπει να αφορούν σε:
  • Μηχανήματα και Εξοπλισμό.
  • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμό, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων.
  • Μεταφορικά μέσα.
  • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι η 27.06.2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, με την πρόσκληση να παραμένει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 31.01.2020.

Spiral

Σχόλια