Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έρευνα Αγοράς".

Έρευνα Αγοράς:

Είναι η συλλογή, η ανάλυση και η επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις, τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων και άλλων στοιχείων που αφορούν σε κάποιον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Spiral

Σχόλια