Η ανάλυση SWOT.

Η ανάλυση SWOT είναι μία διαδικασία που εντοπίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μιας επιχείρησης, καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται γι’ αυτήν.

Η SWOT είναι ο καλύτερος τρόπος καθορισμού επιχειρησιακής στρατηγικής, καθώς συσχετίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πόρων της επιχείρησης (εσωτερικό περιβάλλον) με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ανταγωνισμού (εξωτερικό περιβάλλον). Οι δυνάμεις και οι αδυναμίες είναι παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος και εξαρτώνται από την επιχείρηση και οι ευκαιρίες και οι απειλές βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον και δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση και το μάνατζμεντ.

Δυνάμεις: Περιγράφουν τα σημεία υπεροχής μιας επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, π.χ. η μάρκα, το επίπεδο αφοσίωσης των πελατών, το μέγεθος του πελατολογίου, η καλή οικονομική διάρθρωση, η τεχνογνωσία κ.ά.

Αδυναμίες: Περιγράφουν τα σημεία που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, όπως π.χ. κακή οικονομική διάρθρωση, υπέρογκος δανεισμός, έλλειψη κεφαλαίου, ανεπαρκής αλυσίδα εφοδιασμού, χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη, υψηλά κόστη παραγωγής κ.ά.

Ευκαιρίες: Αναφέρονται σε παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορεί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την επιχείρηση, προσφέροντας δυνατότητες επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Π.χ. ευκαιρία για μία αυτοκινητοβιομηχανία είναι η κατάργηση των δασμών σε μία χώρα, γεγονός που δημιουργεί μία νέα αγορά στην επιχείρηση.

Απειλές:
Αναφέρονται σε παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης που μπορεί να τη βλάψουν. Π.χ. η εκστρατεία ενάντια στο πλαστικό, ως παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορεί να είναι μία απειλή για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών ειδών.

Spiral

Σχόλια