Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing).

Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing):

Είναι ένα συμβόλαιο μεσο-μακροπρόθεσμης έμμεσης χρηματοδότησης επιχειρήσεων, για την απόκτηση πάγιων στοιχείων (εξοπλισμού και ακινήτων). Η Χρηματοδοτική Μίσθωση οδηγεί μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα στην απόκτηση του πάγιου στοιχείου από την επιχείρηση, η οποία κατέβαλε τακτικά συγκεκριμένο μίσθωμα.

Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης. H έγκριση μιας σύμβασης Leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια.

Spiral

Σχόλια