Η Κυκλική Οικονομία στην αιχμή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ελλάδας.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019, με βασικό στοιχείο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας, την Κυκλική Οικονομία.

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μία στρατηγική επιλογή αλλαγής του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, που βασίζεται στη δημιουργία συνεχών κύκλων των υλικών: οι πόροι είναι μόνο προσωρινά μέρος ενός προϊόντος και στο τέλος της ζωής ή το τέλος της χρήσης (του προϊόντος), οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι και πάλι για την εκ νέου χρήση σε νέα προϊόντα.

Η Κυκλική Οικονομία προάγει το κλείσιμο των κύκλων, χρησιμοποιώντας την ενέργεια και τη δημιουργία έξυπνων και αξιόπιστων προϊόντων. Οδηγεί στη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και στη θωράκιση έναντι αρνητικών εξωτερικών οικονομιών.

Οι αρχές που βασίζεται η Κυκλική Οικονομία είναι:
  • Σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση.
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω της πολυμορφίας.
  • Αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης.
  • Ανάπτυξη κοινών αξιών.


Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης. Επιδιώκει και ενθαρρύνει τη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυκλική Οικονομία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο «ανορθόδοξο» οικονομικό μοντέλο. Αναφέρεται στην οικονομία του πραγματικού προϊόντος, τροφοδοτεί τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, στηρίζεται στην οικονομία της γνώσης και της εξειδίκευσης, αξιοποιεί και σέβεται τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, δημιουργεί θέσεις εργασίας και είναι απολύτως συμβατή με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.

Η Ε.Ε. έχει ήδη προετοιµάσει το έδαφος για τη µετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, διαμέσου της υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία συντονίζει δράσεις σε πολλούς τοµείς πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και η απασχόληση µέσω της καλύτερης χρήσης των πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συμβατότητα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., οι δράσεις που έχουν προβλεφθεί στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019, που τίθεται σε διαβούλευση, αφορούν:
  • Κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων.
  • Χρηματοδότηση και παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας.
  • Βελτίωση της γνώσης και διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία.
  • Διοίκηση και υποστήριξη του σχεδίου.
Όλοι οι πολίτες καθώς και κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 24.00.

Spiral

Σχόλια