Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρηματοδότηση".

Χρηματοδότηση:

Είναι η διάθεση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις (ή οργανισμούς) κάθε είδους, με στόχο την οικονομική ενίσχυση μίας ανάγκης, ενός έργου, ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Χρηματοδότηση μπορεί να είναι εσωτερική (π.χ. από τους εργαζόμενους της ίδιας της επιχείρησης ή από την εκποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου) ή εξωτερική (π.χ. από τη χρηματαγορά ή την κεφαλαιαγορά).

Spiral

Σχόλια