Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έξοδο".

Έξοδο:

Είναι η πληρωμή μετρητών (ή κάτι άλλου ισοδύναμου των μετρητών) για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, ή ακόμα και η δέσμευση ενός κεφαλαίου, ως μέσο διακανονισμού μιας υποχρέωσης, η οποία τεκμηριώνεται από ένα τιμολόγιο, μία απόδειξη, ένα ένταλμα, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Τα Έξοδα διακρίνονται σε λειτουργικά και μη, σε τακτικά και έκτακτα, σε πραγματοποιημένα και τεκμαρτά και σε ταμειακά και μη.

Spiral

Σχόλια