Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κύκλος Εργασιών".

Κύκλος Εργασιών:
Το εισόδημα που δημιουργείται από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε κεφαλαίου ή περιουσιακού στοιχείου, που σχετίζεται με τις βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού (ή επιχείρησης), πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε κόστους ή εξόδων. Ο κύκλος εργασιών (έσοδα) φαίνονται συνήθως ως το πρώτο στοιχείο στη Λογιστική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, από τo οποίο αφαιρούνται στη συνέχεια όλες οι χρεώσεις (έξοδα, κόστη, φόροι κλπ.) ώστε να προκύψουν τα καθαρά έσοδα του οργανισμού.

Spiral

Σχόλια