Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ικανότητα".

Ικανότητα:

Είναι το ουσιαστικό προσόν ενός ανθρώπου, ώστε να μπορεί μέσα από μία προμελετημένη, συστηματική και συνεχή προσπάθεια να πραγματοποιήσει σύνθετες δραστηριότητες ή εργασίες, συνδέοντας ιδέες (γνωστικές Ικανότητες), πράξεις (τεχνικές Ικανότητες) και ανθρώπους (διαπροσωπικές Ικανότητες).

Spiral

Σχόλια