Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μόχλευση".

Μόχλευση:


Είναι η πρακτική δανεισμού κεφαλαίων από μία επιχείρηση, με στόχο την έναρξη ή την συνέχιση της δραστηριότητάς της, καθώς και την επένδυση των κεφαλαίων αυτών σε νέες δραστηριότητες. Η πρακτική αυτή έχει το χαρακτηριστικό ότι αφενός αναβαθμίζει την απόδοση της επιχείρησης, αφετέρου αυξάνει το επιχειρηματικό ρίσκο.

Μία επιχείρηση μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο μοχλευμένη, δηλαδή να είναι περισσότερο ή λιγότερο εξαρτώμενη από δανειακά κεφάλαια. Η δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης εκφράζει το χρέος μιας επιχείρησης, ως ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σχόλια