Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Νομικό Πρόσωπο".

Νομικό Πρόσωπο:

Είναι οι ενώσεις φυσικών προσώπων (ανθρώπων) ή / και περιουσίας για την ικανοποίηση ορισμένου σκοπού. Το Νομικό Πρόσωπο έχει νομική υπόσταση και είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο.

Τα Νομικά Πρόσωπα διακρίνονται σε Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και σε Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Spiral

Σχόλια