Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λειτουργικά Έξοδα".

Λειτουργικά Έξοδα:

Είναι οι δαπάνες που οφείλονται σε συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα: κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας, έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων, ενοίκια, αποσβέσεις, χρεωστικοί τόκοι, μισθοί, ενέργεια, πρώτες ύλες, κ.ά.

Στα Λειτουργικά Έξοδα δεν περιλαμβάνονται κόστη για έκτακτες δαπάνες, όπως για παράδειγμα, ο σχεδιασμός ενός νέου προϊόντος, ή δοκιμαστική εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας.

Spiral

Σχόλια