Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρησιακή Νοημοσύνη".

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη:

Είναι το κεφάλαιο γνώσης που αναπτύσσεται διαμέσου τεχνικών βασισμένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε να εξάγονται και να αναλύονται επιχειρησιακές πληροφορίες σχετικές με τις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης. Ο σκοπός της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης είναι να είναι εφικτή η συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής και λειτουργικής υγείας της επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει ένα χρήσιμο σύστημα ανατροφοδότησης πληροφοριών για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Spiral

Σχόλια