Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παθητικό".

Παθητικό:

Είναι οι υποχρεώσεις ενός οργανισμού, σε χρηματική αξία, έναντι των μετόχων και των δανειστών του. Εναλλακτικά: είναι το σύνολο της Καθαρής Θέσης (ή των Ιδίων Κεφαλαίων) και των Υποχρεώσεων (ή ξένων κεφαλαίων) μιας επιχείρησης.

Το Παθητικό καταγράφεται στους Ισολογισμούς των εταιριών ως Ίδια Κεφάλαια (όπως είναι το κεφάλαιο, η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, οι διαφορές αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων, τα αποθεματικά κεφάλαια, τα αποτελέσματα εις νέο και τα ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου), ως Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, ως Υποχρεώσεις (όπως είναι οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) και ως Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού.

Spiral

Σχόλια