Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρηματικό Σχέδιο".

Επιχειρηματικό Σχέδιο:
Είναι ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο:
  1. Σκιαγραφεί τη συνολική κατεύθυνση ενός οργανισμού, τη φιλοσοφία του και το σκοπό του.
  2. Εξετάζει την παρούσα θέση του, ανάλογα τις δυνάμεις του (τυχόν πλεονεκτήματα), τις αδυναμίες του (τυχόν μειονεκτήματα), τις ευκαιρίες του (τυχόν δυνατότητες) και τις απειλές του (τυχόν κινδύνους), σύμφωνα με τη SWOT Ανάλυση.
  3. Θέτει τους μακροπρόθεσμους στόχους του.
  4. Καθορίζει τους βραχυπρόθεσμους στόχους του, καθώς και τις τακτικές που θα εφαρμόσει για να τους επιτύχει.
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί εργαλείο, τόσο για υπό σύσταση, όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Spiral

Σχόλια