Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κίνδυνος".

Κίνδυνος:

Είναι το ενδεχόμενο που αντιμετωπίζει ένας επενδυτής, να διαφέρει το πραγματικό αποτέλεσμα μιας επένδυσης από το αναμενόμενο. Γενικά, όσο μεγαλύτερο Κίνδυνο ενέχει μια επένδυση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η προσδοκώμενη απόδοσή της.

Οι εταιρίες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα είδη Κινδύνου, όπως αυτοί του επιτοκίου, του κεφαλαίου, της πτώχευσης κ.ά.

Spiral

Σχόλια