Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Α.Ε.Π.".

Α.Ε.Π.:

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αποτίμηση όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα, σε ένα συγκεκριμένο έτος, που ισούται με την αποτίμηση όλων των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και δαπανών, συν την αξία των εξαγωγών και μείον την αξία των εισαγωγών της χώρας, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Spiral

Σχόλια