101 μέρες έως την εφαρμογή του GDPR. Ετοιμαστείτε!

Στις 25 Μαΐου 2018, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ o Ευρωπαϊκός Νόμος περί ιδιωτικού απορρήτου, ο οποίος θέτει ένα νέο πλαίσιο διασφάλισης και ελέγχου των προσωπικών δεδομένων στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, η μη εφαρμογή του οποίου, μπορεί να επιφέρει σημαντικά πρόστιμα.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ή GDPR) είναι ένας νέος κανονισμός περί ιδιωτικού απορρήτου, που θα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, διασφαλίζει τη διαφάνεια ως προς τη χρήση των δεδομένων και απαιτεί ασφάλεια και ελέγχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το GDPR είναι δομημένο γύρω από 6 αρχές:
  1. Διασφάλιση της διαφάνειας ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
  2. Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους, νόμιμους σκοπούς.
  3. Περιορισμός της συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων για επιδιωκόμενους σκοπούς.
  4. Εξασφάλιση της δυνατότητας σε μεμονωμένα άτομα για διόρθωση και αίτηση διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.
  5. Περιορισμός της αποθήκευσης των προσωπικά αναγνωρίσιμων δεδομένων μόνο για το απαιτούμενο διάστημα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
  6. Διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσα από τις κατάλληλες πρακτικές ασφαλείας.
4 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR
  1. Προσδιορίστε πού υπάρχουν και πού βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα.
  2. Αποφασίστε πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα.
  3. Καθιερώστε ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.
  4. Πραγματοποιήστε αιτήματα δεδομένων και διατηρήστε την απαιτούμενη τεκμηρίωση.
Περισσότερες πληροφορίες για το GDPR και το πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό μπορείτε να δείτε στο σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε.

Spiral

Σχόλια