Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μάνατζμεντ".

Μάνατζμεντ:

Η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της.

Συχνά, το Μάνατζμεντ περιλαμβάνεται και στους παράγοντες της παραγωγής, παράλληλα με τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρήματα. Σύμφωνα με τον γκουρού του μάνατζμεντ Peter Drucker, το βασικό καθήκον στο μάνατζμεντ είναι το μάρκετινγκ και η καινοτομία. Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πρακτική, το μάνατζμεντ απαρτίζεται από μία σειρά εμπλεκόμενων λειτουργιών στην επιχείρηση, όπως η οργάνωση, ο σχεδιασμός, ο έλεγχος και η διεύθυνση, που πρέπει να υλοποιούνται στον άξονα της εξυπηρέτησης της πολιτικής του οργανισμού και της επίτευξης των στόχων του.

Spiral

Σχόλια