Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ηγεσία".

Ηγεσία:

Η δραστηριότητα του να ηγείται κάποιος μίας ομάδας ανθρώπων ή ενός οργανισμού ή η ικανότητα να το κάνει.

Η ηγεσία περιλαμβάνει:
  • Την οριοθέτηση ενός ξεκάθαρου οράματος.
  • Το διαμοιρασμό αυτού του οράματος με άλλους, που θα το αποδέχονται οικειοθελώς.
  • Την παροχή των πληροφοριών, της γνώσης και των μεθόδων, ώστε να γίνει κατανοητό το όραμα αυτό. Επιπλέον, ο συντονισμός και η ισορροπία των αντιμαχόμενων ενδιαφερόντων ή συμφερόντων των μελών της ομάδας (ή και των μετόχων της επιχείρησης).
Ο ηγέτης μπορεί να αντιστέκεται στις διάφορες κρίσεις και είναι ικανός να σκέφτεται και να δρα δημιουργικά σε δύσκολες καταστάσεις.

Αντίθετα από το μάνατζμεντ, η ηγεσία δεν μπορεί να είναι σκληρή, ενώ μπορεί να διδάσκει ή να ενδυναμώνει μέσα από τη καθοδήγηση ή τη συμβουλευτική.

Spiral

Σχόλια