Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καθαρή Θέση".

Καθαρή Θέση:

Είναι η αξία που έχει μια εταιρία για τους ιδιοκτήτες της (τους μετόχους της), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό της. Προκύπτει από το άθροισμα του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, των παρακρατημένων κερδών και των κεφαλαιακών κερδών.

Spiral

Σχόλια