Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εγγύηση".

Εγγύηση:

Είναι η γραπτή δέσμευση ότι ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία), παρέχεται σε μία συγκεκριμένη ποιότητα (ή και ποσότητα) και ότι επιτελεί μία συγκεκριμένη ωφέλεια, καθήκον, λειτουργία ή υποχρέωση, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να ικανοποιεί κάποια συγκεκριμένη ανάγκη ενός αγοραστή ή την μία προκαθορισμένη δέσμευση ενός πωλητή.

Η εγγύηση συνεπάγεται επίσης και την ανάληψη συγκεκριμένης υποχρέωσης από τον πωλητή, στην περίπτωση μη τήρησης του περιεχομένου της (π.χ. αλλαγή προϊόντος), καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένης υποχρέωσης στον αγοραστή (π.χ. ορθής χρήσης του προϊόντος).

Spiral

Σχόλια