Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Γνώση".

Γνώση:

Το φαινόμενο του προσδιορισμού ενός αντικειμένου από ένα υποκείμενο δια μέσου της εικόνας του. Επισημαίνεται ότι η Γνώση είναι μία έννοια που σχετίζεται άμεσα με την αλήθεια.

Επιπλέον, είναι μία ανθρώπινη ικανότητα, που προκύπτει από την επεξεργασία πληροφοριών και συνδυασμού δεδομένων, εμπειριών, άλλων πληροφοριών και προσωπικών ερμηνειών.

Spiral

Σχόλια