Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Α.Ε.".

Α.Ε.:

Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία) είναι μία εταιρική μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός, ότι το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Τα ιδρυτικά μέλη της μπορεί να είναι φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Κατώτερο όριο για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας είναι 24.000€.

Στην Ανώνυμη Εταιρία, οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους στην εταιρία. Εξάλλου, οι μετοχές των εταίρων μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα (εκτός αν προβλέπεται το αντίθετο στο καταστατικό της).

Spiral

Σχόλια